Ábyrgar fjárfestingar

Markmið LV er að hámarka langtímaávöxtun eignasafna sjóðsins að teknu tilliti til  áhættu í þágu hagsmuna sjóðfélaga

LV telur það styðja við ábyrga langtímaávöxtun að fjárfesta í fjármálagerningum sem gefnir eru út af fyrirtækjum, opinberum aðilum og öðrum útgefendum sem byggja starfsemi sína á sjálfbærum grundvelli. Því leggur LV áherslu á að eignasöfn sjóðsins samanstandi af fjármálagerningum útgefenda sem viðhafa góða stjórnarhætti og byggja á viðskiptalíkönum þar sem áhersla er lögð á sjálfbæra verðmætasköpun.

Því til stuðnings hefur LV sett sér stefnu um ábyrgar fjárfestingar þar sem fjárfestingarkostir og stýring eignasafna LV byggir á sjálfbærni sjónarmiðum byggðum á greiningu umhverfisþátta, félagslegra þátta og stjórnarhátta, skammstafað UFS. 

Meginmarkmið stefnunnar er að auka áherslu á sjálfbærar fjárfestingar og samþætta aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga við eignastýringu.

Í því felst m.a að:

  • leggja áherslu á fjárfestingakosti sem styðja við ábyrga langtímaávöxtun að teknu tilliti til áhættu
  • hafa uppbyggileg og virðisaukandi áhrif á útgefendur fjármálagerninga sem fjárfest er í
  • greina og sneiða hjá atvinnugreinum og fyrirtækjum sem LV vill ekki sækja ávöxtun til vegna eðli atvinnugreinar eða rekstrar viðkomandi fyrirtækis
  • styðja við virka og árangursríka áhættustýringu


Stefna um ábyrgar fjárfestingar

Aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga

PRI-Sig-Web-V1

PRI – Principles for Responsible Investment , skilgreinir ábyrgar fjárfestingar sem aðferðafræði við að stýra eignasöfnum með tilliti til umhverfisþátta, félagslegra þátta og stjórnarhátta, bæði hvað varðar:
  • fjárfestingarákvarðanir og uppbyggingu eignasafna
  • eigendahlutverk, t.d. þar sem LV er hluthafi eða skuldabréfaeigandi


1. Stýring eignasafna út frá UFS (e. ESG incorporation – portfolio construction)

UFS greining er hluti af fjárfestingarferli LV og litið er m.a. til þriggja aðferða:
Samþætting (e. ESG integration)

Skipuleg beiting UFS greiningar í fjárfestingarferli og stýringu eignasafna til viðbótar við hefðbundna fjármálagreiningu.

Skimun (jákvæð/neikvæð) (e. positive/negative screening)

Formleg skimun fjárfestingarkosta m.t.t. tiltekinna UFS viðmiða. Skimun getur verið jákvæð, þ.e. fjárfest í útgefenda byggt á viðmiðum, eða neikvæð, þ.e. útgefandi er útilokaður eða seldur.

Þema- og áhrifafjárfestingar (e. thematic & impact investing)

Val á fjárfestingakostum sem stuðla að ákveðnum jákvæðum markmiðum innan umhverfis- eða félagslegra viðmiða auk þess að skila fjárhagslegum ábata.

2. Framkvæmd hluthafastefnu út frá UFS (e. active ownership or stewardship)

LV sinnir umboðsskyldu sinni gagnvart útgefendum fjármálagerninga í eignasafni sjóðsins til að stuðla að sjálfbærni í rekstri þeirra.

Virkt eignarhald (e. active ownership)

Samtal við útgefendur fjármálagerninga og eftirfylgni áherslna LV varðandi efnislega þýðingamikla UFS þætti. Þannig stuðlar sjóðurinn að því að UFS málefni séu tekin á dagskrá og upplýst til fjárfesta. Ýmist beitir LV sér einn eða í samvinnu við aðra fjárfesta.

Upplýsingagjöf og gagnsæi (e. reporting and transparency)
Opin upplýsingagjöf um ráðstöfun atkvæða á hluthafafundum þar sem greidd eru atkvæði um UFS tengd málefni.