Persónuupplýsingar vegna iðgjaldagreiðenda

Sjóðurinn safnar og varðveitir ýmsar persónuupplýsingar um sjóðfélaga sína. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað um ólíka sjóðfélaga og kann vinnsla og söfnun á persónuupplýsingum að fara eftir eðli viðfangsefnis hverju sinni.

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem sjóðurinn safnar um sjóðfélaga sína:

 • samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang;
 • upplýsingar um iðgjald launþega;
 • upplýsingar um mótframlag launagreiðanda;
 • upplýsingar um stéttarfélagsiðgjald;
 • upplýsingar um sjúkrasjóð;
 • upplýsingar um orlofsheimilasjóð;
 • upplýsingar um starfsmenntasjóð;
 • upplýsingar um félagsheimilasjóð;
 • upplýsingar um kjaramálagjald;
 • upplýsingar um endurhæfingarsjóð og
 • upplýsingar um bankareikning.

Auk framangreindra upplýsinga, kann sjóðurinn einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem sjóðfélagar láta sjóðnum sjálfir í té sem og upplýsingar sem eru sjóðnum nauðsynlegar vegna starfsemi hans.

Að meginstefnu til aflar sjóðurinn persónuupplýsingum beint frá sjóðfélögum og launagreiðendum. Í þeim tilvikum þar sem að persónuupplýsinga er aflað frá öðrum þriðju aðilum mun sjóðurinn leitast við að upplýsa sjóðfélaga um slíkt.

Hvers vegna er persónuupplýsingum safnað og á hvaða grundvelli?

Sjóðurinn safnar persónuupplýsingum um sjóðfélaga fyrst og fremst til að geta uppfyllt skyldur sínar á grundvelli heimildar/skyldu í lögum, kjarasamningi eða á grundvelli lögmætra hagsmuna sjóðsins.

Dæmi um vinnslur persónuupplýsinga eru; greiðslur iðgjalda til sjóðsins og skráning þeirra í réttindakerfi hans; umsóknir um lífeyri og útgreiðsla lífeyris og lánsumsóknir og afgreiðsla þeirra. Á sjóðnum hvílir einnig lagaskylda til vinnslu persónuupplýsinga vegna laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Í þeim tilvikum þar sem að söfnun og vinnsla persónuupplýsinga krefst samþykkis sjóðfélaga, er sjóðfélaga ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki sitt. Öll samskipti í tengslum við slíka afturköllun eða breytingu á innihaldi samþykkis skal beina til persónuverndarfulltrúa sjóðsins.

Öll vinnsla sjóðsins á persónuupplýsingum skal vera í samræmi við persónuverndarlöggjöf, þar á meðal 8. og 9. gr. persónuverndarlaga.

Sjóðurinn skuldbindur sig til þess að öll vinnsla á persónuupplýsingum um sjóðfélaga sé lögleg, sanngjörn og gagnsæ. Upplýsingum verði aðeins safnað í tilteknum, sérstökum og lögmætum tilgangi og að söfnun og vinnsla gangi ekki lengra en þörf krefur miðað við tilgang vinnslunnar. Vinnsla skal í öllum tilvikum vera nægileg, viðeigandi og takmörkuð við það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar.

Varðveisla á persónuupplýsingum

Sjóðurinn mun leitast við að varðveita aðeins persónuupplýsingar eins lengi og þörf krefur miðað við tilgang vinnslunnar, nema annað sé heimilt eða skylt samkvæmt lögum.

Varðveislutími persónuupplýsinga er afmarkaður nánar í reglum sjóðsins um varðveislutíma.