Barnalífeyrir

Barnalífeyrir er greiddur með börnum þínum ef þú fellur frá. Einnig fá fósturbörn og stjúpbörn barnalífeyri ef þú hefur séð um framfærslu þeirra að mestu eða öllu leyti.

Hver eru skilyrðin fyrir greiðslu barnalífeyris?

Skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris er að látinn maki/foreldri hafi greitt í sjóðinn í 2 ár á síðustu 3 árum eða  í a.m.k. 6 mánuði síðasta árið fyrir fráfall.

Hversu hár er barnalífeyrir?

Barnalífeyrir er nú 21.839 kr. á mánuði fyrir hvert barn og er greiddur til 20 ára aldurs þess. Barnalífeyrir er verðtryggður miðað við vísitölu neysluverðs.

Barnalífeyrir getur skerst ef hann er greiddur samhliða skertum örorkulífeyri. Einnig getur skerðing komið til ef árleg iðgjöld hafa ekki numið 80.000 kr.* á viðmiðunartímabilinu fyrir fráfall foreldris.

* 80.000 kr. er grunnupphæð og skal verðbætt í byrjun hvers árs skv. vísitölu neysluverðs, miðað við grunnvísitölu 230, sbr. gr. 16.8 í samþykktum sjóðsins..

Hver fær greiddan barnalífeyri?

Barnalífeyrir vegna andláts er greiddur inn á reikning barns.

Séreign

Ef þú átt inneign í séreignardeild og fellur frá, greiðist inneignin þín til erfingja og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga um lögerfðir. Vegna skattfrestunarákvæða iðgjaldagreiðslna þá er reiknaður tekjuskattur við útborgun séreignarsparnaðar en ekki erfðafjárskattur.

Gögn sem fylgja þurfa umsókn vegna andláts eru;

  1. Vottorð frá sýslumanni sem heitir Yfirlit um framvindu skipta
    Þar kemur fram hverjir eru lögerfingjar.
  2. Upplýsingar um bankareikningsnúmer lögerfingja

Börn eða maki geta afsalað sínum hluta og er þá útbúin sérstök yfirlýsing þess efnis á skrifstofu sjóðsins sem aðilar þurfa að undirrita.

Greiði ég skatt af greiðslum úr séreignarsjóðnum?

Greiðslur úr lífeyrissjóðum eru skattlagðar eins og aðrar tekjur en hægt er að nýta persónuafslátt til þess að lækka skatta. Greiðslur úr séreignarsjóði lúta sömu lögum.

Sjá nánar um tekjuskatt.