Fjárfestingarstefna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er fagfjárfestir sem hefur að höfuðmarkmiði að ávaxta eignir sjóðsins í þeim tilgangi að standa undir lífeyrisskuldbindingum hans og hámarka réttindi sjóðfélaga.

Við eignastýringu eru fjárfestingakostir metnir með tilliti til arðsemi og áhættu og með hliðsjón af því markmiði að ná ávöxtun umfram tryggingafræðileg viðmið. Hægt að lesa sér betur til um grundvöll fjárfestingarstefnunnar.

Deildir

Sjóðurinn skiptist í þrjár deildir:

 • A-deild, sem er sameignardeild
 • B-deild, sem er séreignardeild fyrir almenna séreign
 • C-deild sem er séreignardeild fyrir tilgreinda séreign

Séreignardeildin býður upp á fjórar ávöxtunarleiðir

 • Ævileið I
 • Ævileið II
 • Ævileið III
Sem byggja á samningum sem stofnað var til eftir 1. júlí 2017.


 • Verðbréfaleið - fylgir sömu fjárfestingarstefnu og sameignardeild
Byggir á samningum sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017. 
Sjóðfélagar sem eiga lífeyrissparnað í Verðbréfaleið er heimilt að flytja eign sína í Ævileið l, ll eða lll en ekki er heimilt að flytja eignir úr Ævileiðum yfir í Verðbréfaleið.

Markmið með ávöxtun eigna

Í 36. gr. lífeyrissjóðslaganna eru settar fram fimm vísireglur um með hvað hætti skuli ávaxta fé sjóðsins. Sjóðurinn skal:

 • Hafa hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi
 • Horfa til aldurssamsetningar sjóðfélaga og annarra tryggingafræðilegra þátta sem áhrif hafa á skuldbindingar.
 • Byggja allar fjárfestingar á viðeigandi greiningu á upplýsingum með öryggi, gæði, lausafjárstöðu og arðsemi safnins í heild í huga.
 • Gæta þess að eignir sjóðsins séu nægilega fjölbreyttar til að komið sé í veg fyrir samþjöppun og uppsöfnun áhættu í eignasafninu, m.a. með því að gæta að fylgni áhættu einstakra eigna og eignaflokka.
 • Setja sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum.

Fjárfestingarheimildir eignastýringaraðila

Eignastýring sjóðsins stýrir verðbréfasafni hans innan þeirra marka sem mælt er fyrir um í fjárfestingarstefnu sjóðsins.

í reglugerð 591/2077 kemur fram að tilgreina skuli í fjárfestingarstefnu hvaða fjárfestingar séu utan heimilda eignastýringaraðila og þurfi samþykki stjórnar.

Í samræmi við lög og samþykktir sjóðsins annast framkvæmdastjóri daglegan rekstur sjóðsins eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn sjóðsins hefur gefið. Ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt heimild frá stjórn. Stjórn hefur með bókun sett ramma um fjárfestingarheimildir framkvæmdastjóra. Þar er m.a. fjallað um gerð þjónustusamninga, viðskipti með hlutabréf og skuldabréf, sjóði, afleiðusamninga framsal heimilda til forstöðumanns eignastýringar og annarra starfsmanna eignastýringar.

Heimildir til fjárfestingarákvarðana

 • Hlutabréf og skuldabréf: Fjárfesting í hlutabréfum og skuldabréfum útgefnum af aðila sem sjóðurinn á ekki hlut í/skuldabréf á er háð samþykki stjórnar. Heimildir með viðskipti með önnur hlutabréf og skuldabréf takmarkast af tiltekinni fjárhæð og eignarhlutaprósentu hlutabréfa viðkomandi félags. Takmarkanir ná ekki til skuldabréfa sem njóta ábyrgðar ríkissjóðs.
 • Ákvarðanir sem þola ekki bið: Framkvæmdastjóri getur í sérstökum tilvikum,þegar bregðast þarf við, framkvæmt viðskipti sem eru utan skilgreindra heimilda hans, eftir nánari reglum sem stjórn hefur sett.
 • Framsal: Framkvæmdastjóra er heimilt að veita forstöðumanni og öðrum starfsmönnum eignastýringar heimild til að taka ákvarðanir um viðskipti með fjármálagerninga fyrir hönd sjóðsins.

Skipting eignasafnsins samkvæmt eignaflokkum

Fjárfestingarstefnan byggir á skiptingu eignaflokka eins og sjá má í meðfylgjandi töflu. Við ákvörðun um markmið eignasamsetningar er horft til langs tíma. Vikmörkum er ætlað að taka tillit til ófyrirséðra markaðsaðstæðna.

Eignaflokkur  Eigna-
samsetning
30.09.2018
 Stefna

2019 


Lágmark  Hámark
Ríkisskuldabréf 22,9% 22,0% 20% 30%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf 20,0% 22,0% 10% 25%
Önnur skuldabréf 5,2% 6,0% 0% 10%
Innlend hlutabréf 14,7% 13,0% 10,0% 20%
Innlent laust fé 0,6% 0,5% 0% 5%
Erlend hlutabréf 35,4% 36,0% 25% 45%
Aðrar erlendar eignir 1,2% 0,5% 0% 5%
 Þar af gengisbundnar eignir 36,8% 36,5% 25% 50%
 Samtals 100,0% 100,0%    

Ávöxtunarviðmið samtryggingardeildar

Skuldabréfasafn sjóðsins er að stórum hlutaskráð á kaupávöxtunarkröfur. Neðangreind ávöxtunarviðmið eiga við um eignaflokka sem skráðir eru á gangvirði.

 Eignaflokkar á gagnvirði Ávöxtunarviðmið 
 Laust fé - Innlán  OMXI3MNI
 Skuldabréf  
Ríkistryggð skuldabréf OMXI1OY1 I  OMXI1OYNI

 

Fasteignaveðtryggð skuldabréf HFF34 + 75 pkt. I RIKB31 + 100 pkt.
Skuldabréf sveitarfélaga LSS34
Sértryggð skuldabréf Sértryggð vísitala GAMMA
Skuldabréf lánastofnana Sértryggð vísitala GAMMA
Skuldabréf fyrirtækja Sértryggð vísitala GAMMA
Önnur skuldabréf Á eki við
Erlendir skammtímasjóðir 1 week USD LIBD Indes
Erlend skuldabréf   Barclays World Global Bond Index
Skráð hlutabréf   
 Innlent  OMXIGI
 Erlent  MSCI World TR  I  MSCI Asia ex Japan
Óskráð hlutabréf og
sérhæfðar fjárfestingar
 
 Innlent  OMXIGI + 2%
 Erlent  MSCI World TR + 2%

 

Samspil fjárfestingarstefnu og áhættustefnu

Áhersla er lögð á góða yfirsýn stjórnar og stjórnenda yfir helstu áhættuþætti í rekstri sjóðsins og að starfsmenn sjóðsins hafi þekkingu á hlutverki sínu í ferli áhættustýringar og eftirlits og taki virkan þátt í því. Mikilvægt er að stjórn, stjórnendur og aðrir starfsmenn meti áhættu og viðeigandi áhættuþætti við ákvarðanatöku eftir því sem eðlilegt er hverju sinni. Áhættuvilji og áhættuþol stjórnar endurspeglast í áhættustefnu sjóðsins og fjárfestingarstefnu þessari.

í áhættustefnunni eru áhætta og áhættuflokkar skilgreindir, áhættustýringarstefna er þar sett fram sem segir til um hvaða aðferðum sjóðurinn beitir við að stýra og/eða draga úr áhættu, hver ber ábyrgð á hverjum áhættuflokki, hvernig áhætta er greind, hvernig hún er mæld og hvernig skýrslugjöf er háttað.

Fjárfestingarstefna sjóðsins hefur það að markmiði að ávaxta eignir sjóðsins í þeim tilgangi að standa undir lífeyrisskuldbindingum hans og hámarka réttind¡ sjóðfélaga. Við ávöxtun eigna sjóðsins skulu fjárfestingakostir ávallt metnir með tilliti til arðsemi og áhættu.Stjórn skilgreinir lykilmælikvarða sem markar ramma um áhættuvilja hennar. Þar er eftir því sem við á skilgreind markmið og vikmörk. Þeir skulu mældir og viðeigandi aðilum gerð grein fyrir þeim, þ.e. stjórn, framkvæmdarstjóra, eignastýringu og eftir atvikum öðrum starfsmönnum og eftirlitsaðilum.

Ýmis viðmið við eignastýringu

 • Gjaldmiðlasamsetning Ævileiða. Erlend eignastaða Ævileiðar I og II er með þá stefnu að endurspegla í grunninn gjaldmiðlasamsetningu heimsvísitölu Morgan Stanley (e. MSCI World Index) í hlutabréfum á hverjum tíma, þar sem hún er viðmið þeirra fjárfestinga. Ævileið III fjárfestir eingöngu í innlendum verðbréfum.
 • Markmið með binditími skuldabréfa eftir Ævileiðum endurspeglar áhættusnið viðkomandi leiðar, þ.e. Ævileið I er hugsuð sem langtímaleið og því með lengsta binditímann en Ævileið III sem skammtímaleið með stysta binditímann. Binditími Ævileiðar II er til meðal langs tíma.
 • Markmið með atvinnugreinaskiptingu eignasafnins. Atvinnugreinaskipting Ævileiða taka mið af þeim viðmiðunarvísitölum sem notaðar eru í sérhverjum eignaflokk.

Ávöxtunarviðmið eignaflokka Ævileiða

 Eignaflokkar  Viðmiðunarvísitölur
 Innlán OMXI3MNI 
 Skuldabréf Skuldabréfavísitala GAMMA 
 Innlend hlutabréf  OMXIGI
 Erlend hlutabréf MSCI World TR 

Séreignarsamningar sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017 (B-deild)

Boðið er upp á tvær ávöxtunarleiðir vegna samninga/greiðslna sem hófust fyrir 1. júlí 2017.

 • Verðbréfaleið sem fylgir sömu fjárfestingarstefnu og A-deild, sameignardeild.
 • Innlánsleið sem er ávöxtuð í innlánum viðskiptabanka með áherslu á verðtryggð innlán.

Núverandi eignir verðbréfaleiðar, iðgjöld og samsetning sjóðfélaga, sjá nánar hér.
Núverandi eignir innlánsleiðar, iðgjöld og samsetning sjóðfélaga, sjá nánar hér.

Fjárfestingarstefna

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2019 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2018 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2017 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2016 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2015 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2014 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2013 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2012 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2011 í heild sinni.

Hér má finna fjárfestingarstefnuna fyrir árið 2010 í heild sinni.