Fjárfestingarstefna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er fagfjárfestir sem hefur að höfuðmarkmiði að ávaxta eignir sjóðsins í þeim tilgangi að standa undir lífeyrisskuldbindingum hans og hámarka réttindi sjóðfélaga.

Við eignastýringu eru fjárfestingakostir metnir með tilliti til arðsemi og áhættu og með hliðsjón af því markmiði að ná ávöxtun umfram tryggingafræðileg viðmið. Hægt að lesa sér betur til um grundvöll fjárfestingarstefnunnar.

Deildir

Sjóðurinn skiptist í þrjár deildir:

 • A-deild, sem er samtryggingardeild
 • B-deild, sem er séreignardeild fyrir almenna séreign
 • C-deild sem er séreignardeild fyrir tilgreinda séreign

Séreignardeildin býður upp á fjórar ávöxtunarleiðir

 • Ævileið I
 • Ævileið II
 • Ævileið III

Ævileiðir byggja á samningum sem stofnað hefur verið til eftir 1. júlí 2017.

 • Verðbréfaleið - fylgir sömu fjárfestingarstefnu og sameignardeild og byggir á samningum sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017. Sjóðfélagar sem eiga lífeyrissparnað í Verðbréfaleið er heimilt að flytja eign sína í Ævileið l, ll eða lll en ekki er heimilt að flytja eignir úr Ævileiðum yfir í Verðbréfaleið.

Markmið með ávöxtun eigna

Í 1. til 5. tölulið 36. gr. lífeyrissjóðslaganna eru settar fram fimm vísireglur um með hvað hætti skuli ávaxta fé sjóðsins. Sjóðurinn skal:

 • Hafa hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi
 • Horfa til aldurssamsetningar sjóðfélaga og annarra tryggingafræðilegra þátta sem áhrif hafa á skuldbindingar.
 • Byggja allar fjárfestingar á viðeigandi greiningu á upplýsingum með öryggi, gæði, lausafjárstöðu og arðsemi safnins í heild í huga.
 • Gæta þess að eignir sjóðsins séu nægilega fjölbreyttar til að komið sé í veg fyrir samþjöppun og uppsöfnun áhættu í eignasafninu, m.a. með því að gæta að fylgni áhættu einstakra eigna og eignaflokka.
 • Setja sér siðferðisleg viðmið í fjárfestingum.

Fjárfestingarheimildir eignastýringaraðila

Í reglugerð nr. 916/2009, með síðari breytingum, kemur fram að tilgreina skuli í fjárfestingarstefnu hvaða fjárfestingar séu utan heimilda eignastýringaraðila og þurfi samþykki stjórnar. 

Í samræmi við lög og samþykktir sjóðsins annast framkvæmdastjóri daglegan rekstur sjóðsins eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn sjóðsins hefur gefið. Ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt heimild frá stjórn. Stjórn hefur með bókun sett ramma um fjárfestingarheimildir framkvæmdastjóra. Þar er m.a. fjallað um útvistun verkefna sem lúta að kjarnastarfsemi sjóðsins (s.s. eignastýringu), viðskipti með hlutabréf og skuldabréf, hlutdeildarskírteini, sem og afleiðusamninga. Einnig er fjallað um framsal heimilda framkvæmdastjóra til forstöðumanns eignastýringar. 

Eftirfarandi ráðstafanir tengdar fjárfestingarstarfsemi sjóðsins teljast óvenjulegar eða mikilsháttar og þarfnast samþykkis/staðfestingar stjórnar eftir því sem hér kemur fram. 

A. Samningar um eignastýringu

 

 1. Gerð samnings eða uppsögn á samningum eignastýringu sem felur í sér umboð til handa þriðja aðila til að taka fjárfestingarákvarðanir fyrir hönd LV, s.s. sérgreind söfn. 
 2. Breytingar á samningi um sérgreind söfn (s.s. fjárfestingarstefna) ef ákvörðunin hefur marktæk áhrif að mati framkvæmdastjóra á umboð þriðja aðila til stýringar eigna. 

 

B. Hlutabréf 

 

 1. Fjárfesting í hlutabréfum óskráðs félags sem sjóðurinn á ekki hlut í. 

C. Skuldabréf 

 

 

 1. Fjárfesting í óskráðum skuldabréfum útgefnum af aðila sem sjóðurinn á ekki skuldabréf á.
 2. Takmörkunin skv. lið-i í undirkafla þessum nær ekki til fasteignatryggðra skuldabréfa, skuldabréfa með ábyrgð ríkissjóðs eða óskráðra skuldabréfa þar sem mælt er fyrir um töku til viðskipta á skipulegum verðbréfa markaði innan tólf mánaða. 

 

D. Sjóðir með áskriftarfyrirkomulagi 

 

 1. Stofnun áskriftarskuldbindinga í nýjum innlendum og erlendum félögum eða sjóðum með áskriftarfyrirkomulagi, þar sem lífeyrissjóðurinn hefur ekki fjárfest í fyrri sjóð hjá sama eignastýranda.
 2. Hafi LV þegar stofnað til áskriftarskuldbindinga hjá sama eignastýranda er framkvæmdastjóra heimilt að stofna til nýrra áskriftarskuldbindinga enda sé um áskriftarskuldbindingu innan sömu eignategundar að ræða. 
 3. Heimild framkvæmdastjóra skv. þessari grein takmarkast við USD 60m, áskriftarskuldbindingu fyrir hvern sjóð. 
 4. Með sjóði í skilningi þessarar greinar er átt lögaðila sem fjárfestir fyrir hönd fjárfesta skv. skilgreindri fjárfestingarstefnu í tilgreindan tíma. 

 

E. Afleiðusamningar 

 

 1. Ákvörðun um gerð afleiðusamninga.

 

Skipting eignasafnsins samkvæmt eignaflokkum

Fjárfestingarstefnan byggir á skiptingu eignaflokka eins og sjá má í meðfylgjandi töflu. Við ákvörðun um markmið eignasamsetningar er horft til langs tíma. Vikmörkum er ætlað að taka tillit til ófyrirséðra markaðsaðstæðna.

Eignaflokkur  Eigna-
samsetning
30.09.2022
Stefna
2023
Lágmark  Hámark
Ríkisskuldabréf 15,1% 15,1% 7,5% 30%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf 19,4% 18,5% 10% 30%
Önnur skuldabréf 5,1% 6,0% 0% 10%
Innlend hlutabréf 18,1% 18,1% 7,5% 30%
Innlent laust fé 0,5% 0,5% 0% 10%
Erlend hlutabréf 37,9% 37,9% 20% 50%
Aðrar erlendar eignir 3,9% 3,9% 0% 20%
 Samtals 100,0% 100,0%    

Ávöxtunarviðmið samtryggingardeildar

Skuldabréfasafn sjóðsins er að stórum hluta skráð á kaupávöxtunarkröfur. Neðangreind ávöxtunarviðmið eiga við um eignaflokka sem skráðir eru á gangvirði.

 Eignaflokkar Ávöxtunarviðmið - opinbert heiti vísitalan
Ríkisskuldabréf NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds

Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf 

80% OMX Iceland 10YI / 20% OMX Iceland 5YNI

Önnur skuldabréf

OMX Iceland 10 YI

Innlend hlutabréf

OMX Iceland all-share GI
Innlent laust fé

OMX Iceland 1YNI

Erlend hlutabréf

MSCI Daily Total Return Net World

Aðrar erlendar eignir 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Samspil fjárfestingarstefnu og áhættustefnu

Áhersla er lögð á góða yfirsýn stjórnar og stjórnenda yfir helstu áhættuþætti í rekstri sjóðsins og að starfsmenn sjóðsins hafi þekkingu á hlutverki sínu í ferli áhættustýringar og eftirlits og taki virkan þátt í því. Mikilvægt er að stjórn, stjórnendur og aðrir starfsmenn meti viðeigandi áhættuþætti við ákvarðanatöku eftir því sem eðlilegt er hverju sinni. 

Áhættuvilji stjórnar og áhættuþol sjóðsins endurspeglast m.a. í áhættustefnu, áhættustýringarstefnu og fjárfestingarstefnu, hluthafastefnu, samþykktum sjóðsins og öðrum stefnum og reglum sjóðsins. Í áhættustefnunni eru áhætta og áhættuflokkar skilgreindir, áhættustýringarstefna er þar sett fram sem segir til um hvaða aðferðum sjóðurinn beitir við að stýra og/eða draga úr áhættu, hver ber ábyrgð á hverjum áhættuflokki, hvernig áhætta er greind, hvernig hún er mæld og hvernig skýrslugjöf er háttað.

Fjárfestingarstefna sjóðsins hefur það að markmiði að ávaxta eignir sjóðsins í þeim tilgangi að standa undir lífeyrisskuldbindingum hans og hámarka réttindi sjóðfélaga. Við ávöxtun eigna sjóðsins skulu fjárfestingakostir ávallt metnir með tilliti til arðsemi og áhættu. Stjórn skilgreinir lykilmælikvarða sem markar ramma um áhættuvilja hennar. Þar er eftir því sem við á skilgreind markmið og vikmörk. Þeir skulu mældir og viðeigandi aðilum gerð grein fyrir þeim, þ.e. stjórn, framkvæmdarstjóra, eignastýringu og eftir atvikum öðrum starfsmönnum og eftirlitsaðilum.

Ýmis viðmið við eignastýringu

 • Gjaldmiðlasamsetning Ævileiða. Erlend eignastaða Ævileiðar I og II er með þá stefnu að endurspegla í grunninn gjaldmiðlasamsetningu heimsvísitölu Morgan Stanley (e. MSCI World Index) í hlutabréfum á hverjum tíma, þar sem hún er viðmið þeirra fjárfestinga. Ævileið III fjárfestir eingöngu í innlendum verðbréfum.
 • Markmið með meðalbinditími skuldabréfa Ævileiða endurspeglar áhættusnið viðkomandi leiðar, þ.e. Ævileið I er hugsuð sem langtímaleið og því með lengsta meðalbinditímann en Ævileið III sem skammtímaleið er með stysta meðalbinditímann. Meðalbinditími Ævileiðar II er til meðal langs tíma.
 • Markmið með atvinnugreinaskiptingu eignasafnsins. Atvinnugreinaskipting Ævileiða taka mið af þeim viðmiðunarvísitölum sem notaðar eru í sérhverjum eignaflokk.

Ávöxtunarviðmið eignaflokka Ævileiða

Eignaflokkar Ávöxtunarviðmið - heiti vísitalna
Ríkisskuldabréf

NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds

Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf 

25% OMXI 5Y NI / 75% OMXI 5YI

Önnur skuldabréf

 25% OMXI 5Y NI / 75% OMXI 10YI

Innlend hlutabréf

OMX Iceland 10 GI

Innlent laust fé OMX Iceland 1YNI
Erlend hlutabréf  MSCI Daily Total Return Net World
Aðrar erlendar eignir  Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Verðbréfaleið

Ávaxtar séreign þeirra samninga  sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017. Verðbréfaleið fylgir sömu fjárfestingarstefnu og A-deild, sameignardeild. Núverandi eignir Verðbréfaleiðar má sjá hér.

Fjárfestingarstefna

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2023

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2022

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2021

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2020, uppfærð í mars.

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2019, uppfærð í september.

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2019 

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2018

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2017

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2016

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2015

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2014

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2013

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2012

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2011

Fjárfestingarstefna fyrir árið 2010