Lánareglur

Sjóðfélagar eiga lánsrétt hjá sjóðnum að uppfylltum almennum skilyrðum, m.a. um veð og greiðslumat.

1. Lánsréttur

Lánsrétt eiga, að uppfylltum öðrum skilyrðum lánareglna:

 • sjóðfélagar sem hafa greitt iðgjöld í 6 af s.l. 12 mánuðum fyrir umsókn
 • sjóðfélagar sem hafa greitt iðgjöld í 36 mánuði fyrir umsókn eða
 • makalífeyrisþegar enda hafi maki lánsumsækjanda átt lánsrétt.

Veiting nýs láns til endurfjármögnunar eldra láns hjá lífeyrissjóðnum er háð því skilyrði að viðkomandi skuldari sé með virkan lánsrétt skv. 1. mgr.

Sjóðfélagalán eru fasteignaveðlán sem veitt eru á grundvelli laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. Að jafnaði eru ekki veitt lán til einstaklinga með veði í fleiri en tveimur fasteignum.

2. Vaxtakjör og verðtrygging

2.

Vaxtakjör og verðtrygging

2.1.

Verðtryggð lán

2.1.1

Lán með föstum vöxtum

Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um fasta verðtryggða vexti. Fastir vextir taka ekki breytingum á lánstíma lánsins.
Lántaki getur valið milli láns með jöfnum greiðslum (annuitet) og láns með jöfnum afborgunum.

2.1.2 Lán með breytilegum vöxtum

Stjórn tekur ákvörðun um vexti og breytingar á þeim.
Vextir á nýjum verðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum eru almennt endurmetnir fjórum sinnum á ári, í janúar, apríl, júlí og október. Við ákvörðun um vaxtabreytingar er meðal annars litið til ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa sem og samanburðarhæfra skuldabréfa á markaði og vaxtakjör á markaði fyrir sambærileg lán, að teknu tilliti til áhættumats sjóðsins á hverjum tíma.

Lántaki getur valið milli láns með jöfnum greiðslum (annuitet) og láns með jöfnum afborgunum.

2.1.3

Endurákvörðun vaxta af veittum lánum

Vextir verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum eru við lánveitingu festir til 60 mánaða í senn. Að 60 mánaða tímabili liðnu, frá fyrsta gjalddaga skuldabréfs að telja, eru ákvarðaðir nýir vextir sem verða þeir sömu og af nýjum lánum á þeim tíma (endurákvörðunardagur vaxta). Endurákvarðaðir vextir taka gildi á næsta gjalddaga á eftir endurákvörðunardegi vaxta. Gilda þeir til næstu 60 mánaða frá endurákvörðunardegi að telja og endurákvarðast svo áfram á 60 mánaða fresti út lánstímann, með sama hætti og að framan greinir.

Stjórn getur ákvarðað breytingar á fyrirkomulagi þessu og skal það þá tilkynnt skuldara bréflega (stílað á lögheimili hans), með tilkynningu inn á persónugreinanlegt vefsvæði hjá sjóðnum, eða með öðrum viðurkenndum hætti.

2.1.4 Lán með breytilegum vöxtum veitt fyrir 2. október 2019 

Vextir útistandandi verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum sem veitt voru fyrir 2. október 2019 taka breytingum eftir ákvörðun stjórnar. Vextir eru almennt endurmetnir fjórum sinnum á ári, í janúar, apríl, júlí og október. Við ákvörðun um vaxtabreytingar er meðal annars litið til ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa sem og samanburðarhæfra skuldabréfa á markaði og vaxtakjör á markaði fyrir sambærileg lán, að teknu tilliti til áhættumats sjóðsins á hverjum tíma. Lán með breytilegum vöxtum eru með jöfnum afborgunum.

2.1.5  Lán er bundið vísitölu neysluverðs til verðtryggingar sem Hagstofa Íslands reiknar
mánaðarlega samkvæmt gildandi lögum og birtir í Lögbirtingablaði.
2.2

Óverðtryggð lán

2.2.1

Ákvörðun vaxta

Stjórn tekur ákvörðun um vexti og breytingar á þeim.

Vextir á nýjum óverðtryggðum lánum eru almennt endurskoðaðir fjórum sinnum á ári, í janúar, apríl, júlí og október. Við ákvörðun vaxta er einkum litið til vaxta ákvarðaða af Seðlabanka Íslands, ávöxtunarkröfu á ríkisskuldabréfum á markaði, sögulegrar og væntrar verðbólgu, vaxtakjara á markaði fyrir sambærileg lán sem og áhættumats sjóðsins.

2.2.2

Jafnar afborganir eða jafnar greiðslur

Lántaki getur valið milli láns með jöfnum greiðslum (annuitet) og láns með jöfnum afborgunum.

2.2.3

Endurákvörðun vaxta af veittum lánum

Vextir óverðtryggðra lána eru við lánveitingu festir til 36 mánaða í senn. Að 36 mánaða tímabili liðnu, frá fyrsta gjalddaga skuldabréfs að telja, eru ákvarðaðir nýir vextir sem verða þeir sömu og af nýjum lánum á þeim tíma (endurákvörðunardagur vaxta). Endurákvarðaðir vextir taka gildi á næsta gjalddaga eftir endurákvörðunardag vaxta. Gilda þeir til næstu 36 mánaða frá endurákvörðunardegi að telja og endurákvarðast svo áfram á 36 mánaða fresti út lánstímann, með sama hætti og að framan greinir.
Stjórn getur ákvarðað breytingar á fyrirkomulagi þessu og skal það þá tilkynnt skuldara bréflega (stílað á lögheimili hans), með tilkynningu inn á persónugreinanlegt vefsvæði hjá sjóðnum, eða með öðrum viðurkenndum hætti.
Innan 30 daga áður en vaxtabreyting á sér stað, þ.e. á 36 mánaða fresti, er lántaka heimilt að breyta láninu í verðtryggt lán, án lántökugjalds, enda séu verðtryggð lán í boði hjá sjóðnum á þeim tíma.

2.3

Gildandi vextir á hverjum tíma eru birtir á vef lífeyrissjóðsins.

3. Lánsfjárhæð og mat á greiðslugetu

3.1.

Lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000. Hámarksfjárhæð sjóðfélagaláns til einstaklings, hjóna eða sambúðarmaka er kr. 60.000.000. Þrátt fyrir framangreint er heimilt að veita sjóðfélagalán umfram framangreint mark ef um er að ræða endurfjármögnun á sjóðfélagaláni.

3.2.

Hámarksfjárhæð tekur einnig mið af veðrými, sbr. gr. 5.2. og 5.3. og mati á lánshæfi og greiðslugetu umsækjanda, sbr. gr. 3.3.

3.3.

Lífeyrissjóðurinn metur umsókn um lán á grundvelli lánshæfis- og greiðslumats samkvæmt lögum um fasteignalán til neytenda, gildandi reglugerða og reglna sjóðsins. Niðurstaða þess mats getur eftir atvikum leitt til þess að umsókn sé hafnað eða samþykki veitt fyrir lægri fjárhæð en sótt er um.

Ef veðsetning fasteignar fer yfir 60% áskilur lífeyrissjóðurinn sér rétt til að gera ríkari kröfur um gæði veðs sem og lánshæfis- og greiðslumats. Á grundvelli þess getur komið til þess að hámarkslánsfjárhæð verði lækkuð eða lánsumsókn hafnað. Sama gildir, jafnvel þó veðsetningarhlutfall sé lægra, ef önnur atriði sem lúta að hagsmunum lífeyrissjóðsins sem lánveitanda, mæla með því að lánsfjárhæð sé lækkuð eða lánsumsókn hafnað.

4. Lánstími

4.1.

Lánstími er 5 til 40 ár að vali lántaka.

4.2.

Gjalddagar eru 12 á ári.

4.3.

Heimilt er að greiða lán upp að hluta eða öllu leyti án uppgreiðslugjalds.

4.4.

Greiða skal lán út innan tveggja mánaða frá því að skuldabréf er tilbúið til undirskriftar. Heimilt er að víkja frá tímamörkum ef sérstök atvik mæla með því.

5. Veðtrygging

5.1.

Lánað er gegn fasteignaveði í íbúðarhúsnæði í eigu umsækjanda/lántaka.
Ef íbúðarhúsnæðið sem setja á til veðtryggingar láni er jafnframt að hluta eða að öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga, sambúðarmaka eða einstaklings, sem umsækjandi er í staðfestri samvist með, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðlántaki að umbeðnu láni.

5.2.

Áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins, mega við lánveitingu ekki vera umfram 70% af verðmæti veðs eins og það er tilgreint í grein þessari. Ef veðsetning vegna lántöku eða endurfjármögnunar eða veðflutnings lána hjá sjóðnum er umfram 65% er almennt gerður áskilnaður um að veðsetning til þriðja aðila (annars en Lífeyrissjóðs verzlunarmanna) nemi ekki hærra hlutfalli en 20% af metnu virði veðsins. Veðsetning skal reiknuð út frá söluverði samkvæmt kaupsamningi þegar um lánveitingu í tengslum við fasteignaviðskipti er að ræða. Annars skal miða við gildandi fasteignamat. Við sérstakar aðstæður eftir mati lífeyrissjóðsins er heimilt að miða veðsetningu við verðmat samkvæmt mati löggilts fasteignasala eða annars sérfróðs aðila. Lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt til að tilnefna matsaðila. Þá getur sjóðurinn lagt mat á forsendur verðmats og lækkað það í varúðarskyni.

 5.3. Við endurfjármögnun eldra láns skal gæta þess að áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að meðtöldu láni sjóðsins fari ekki umfram 75% af gildandi fasteignamati veðs. Einnig er sjóðnum heimilt að miða við allt að 70% af verðmæti veðs miðað við söluverð samkvæmt kaupsamningi í tengslum við fasteignaviðskipti sem hafa farið fram innan við 12 mánuðum frá því að umsókn um endurfjármögnun barst sjóðnum.

6. Kostnaður lántaka við lántöku

Lántökugjald er 55.000 kr. og er dregið af andvirði lánsins við útborgun.
Þinglýsingargjald og eftir atvikum önnur opinber gjöld.
Veðbókarvottorð.
Kostnaður vegna verðmats ef við á.
Kostnaður við lánshæfismat og greiðslumat ásamt sendingarkostnaði, ef við á.

7. Lánsumsókn og fylgigögn

7.1.

Sótt er um lán gegnum rafrænt form á vef sjóðsins. 

7.2.

Sé ekki notast við rafrænt form þarf að skila inn eftirfarandi gögnum eftir því sem við á:

 • Lánsumsókn  á þar til gerðu eyðublaði.

 • Staðfest afrit af síðasta skattframtali.

 • Staðgreiðsluyfirlit frá ríkisskattstjóra a.m.k. fyrir síðustu 6 mánuði.

 • Staðfestingu á tekjum síðustu þriggja mánaða, s.s. afrit af launaseðlum, skilagrein vegna staðgreiðslu reiknaðs endurgjalds ef um sjálfstæða atvinnurekendur er að ræða, fjármagnstekjur svo sem húsaleigutekjur og skilagrein vegna staðgreiðslu af föstum bótagreiðslum. Ef staðfesting á launum liggur ekki fyrir skal leggja fram fullnægjandi skýringar um afkomu, samanber tekjustofnsupplýsingar í skattframtali.

 • Ef um skilnað er að ræða þarf fjárskipta og skilnaðarsamning staðfestan af sýslumanni.

 • Staðfestingar á eftirstöðvum og greiðslubyrði allra skulda. Ef greiða á upp lán þarf einnig að fylgja með uppgreiðsluverðmæti lánsins ásamt uppgreiðslukostnaði ef við á.

 • Staðfestingar á föstum greiðslum, s.s. vegna meðlags- og lífeyrisgreiðslna.

 • Matsverð fasteigna í eigu umsækjanda eða fasteigna sem hann hyggst kaupa, t.d. fasteignamat Þjóðskrár Íslands eða kauptilboð/gagntilboð/kaupsamning.
 • Afrit af þinglýstum kaupsamningi hafi eignin skipt um eigendur á síðustu þremur árum.
 • Vottorði um smíðatryggingu sé eign í smíðum. Fasteign telst einungis veðhæf ef hún er skráð á byggingarstig 4 eða hærra og smíða-/brunatrygging frá tryggingarfélagi er lagt fram.
 • Veðbókarvottorð stimplað af sýslumanni vegna fasteigna í eigu umsækjanda (veðbandayfirlit jafngildir ekki veðbókarvottorði).
 • Afrit af tryggingarbréfum sem hvíla á eigninni (ef við á).
 • Upplýsingar um húsaleigugreiðslur (ef við á).
 • Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar (ef við á).
 • Annarra gagna sem varpað geta ljósi á fjárhagsstöðu umsækjanda.
7.3.

Lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt til að kalla eftir frekari gögnum.

8. Upplýsingar til umsækjanda/lántaka áður en lán er frágengið

Áður en gengið er frá lánveitingu afhendir lífeyrissjóðurinn umsækjanda/lántaka upplýsingar á sérstöku formi til þess að hann geti tekið upplýsta ákvörðun um lántökuna, sbr. 13. gr. laga um fasteignalán til neytenda.
Lífeyrissjóðurinn afhendir umsækjanda/lántaka einnig upplýsingar um sögulega þróun verðlags og vaxta og áhrif þeirra þátta á breytingar á höfuðstól og greiðslubyrði sbr. 14. gr. sömu laga.

9. Gildistaka

Reglur þessar koma í stað eldri lánareglna og gilda frá 11. maí 2020.

Ákvæði til bráðabirgða:

Fram til apríl 2012 var skilyrði fyrir föstum vöxtum á sjóðfélagalán að lán væri tryggt með veði á 1. veðrétti sbr. þágildandi grein 2.1. Þar sem fallið hefur verið frá kröfu um 1. veðrétt til tryggingar lána með föstum vöxtum er ekki lengur skilyrði fyrir veðflutningi slíkra lána að þau séu tryggð með veði á 1. veðrétti enda standist ný veðtrygging ákvæði lánareglna sjóðsins og mat sjóðsins að öðru leyti. Við veðflutning, eða breytingu á veðrétti, er ekki heimilt að breyta úr föstum vöxtum í breytilega vexti.