Makalífeyrir

Þegar sjóðfélagi greiðir iðgjöld ávinnur hann sér ekki aðeins rétt til ævilangs lífeyris, heldur einnig maka sínum rétt til makalífeyris falli sjóðfélaginn frá. Makalífeyrir er að lágmarki greiddur í 3 ár.

Hversu lengi er makalífeyrir greiddur?

 • Ef þið eigið börn undir 23 ára aldri: Maki þinn fær makalífeyri þangað til yngsta barnið hefur náð 23 ára aldri.
 • Maki þinn er öryrki og er yngri en 65 ára:  Makalífeyrir er greiddur á meðan makinn er öryrki en að hámarki til 67 ára aldurs.
 • Verðbættur makalífeyrir:  Hann byggist á því að iðgjöld sjóðfélagans til og með desember 2014 eru færð til verðlags í dag. Þannig fær makinn greiddan lífeyri á grundvelli iðgjalda sjóðfélagans með verðbótum. Mánaðarfjöldi verðbætts makalífeyris er fundinn með því að deila mánaðarfjárhæð makalífeyris upp í heildarfjárhæð verðbætts makalífeyris.
 • Maki fædd(ur) fyrir 1925:  Greiddur er ævilangur lífeyrir.
 • Maki fædd(ur) frá 1925-1945: Maki þinn fær ævilangan lífeyri en sú upphæð fer stiglækkandi eftir fæðingarári.
 • Makalífeyrir fer eins og að framan greinir eftir atvikum, er þó aldrei greiddur skemur en í þrjú ár.

Hvernig er makalífeyrir reiknaður?

Makalífeyrir er 60% af réttindum sjóðfélagans við andlát hans. Ef sjóðfélagi uppfyllir eftirfarandi skilyrði er réttur á framreikningi réttinda til 65 ára aldurs:

 • Að hafa greitt í sjóðinn í a.m.k. 3 af síðustu 4 árum fyrir andlát.
 • Að hafa greitt í sjóðinn í a.m.k. 6 mánuði síðasta árið fyrir andlát.
 • Að hafa greitt iðgjald í sjóðinn að lágmarki 80.000* krónur hvert þessara þriggja ára.

Makalífeyrir er því 60% af áunnum- og framreikningsrétti.

*  80.000 kr. er grunnupphæð og skal verðbætt í byrjun hvers árs skv. vísitölu neysluverðs, miðað við grunnvísitölu 230, sbr. gr. 16.8 í samþykktum sjóðsins.

Hver er maki?

Maki telst sá sem við andlát sjóðfélaga er:

 • í hjúskap með þeim látna.
 • í staðfestri samvist með þeim látna.
 • í óvígðri sambúð með þeim látna.

Fjárfélagi maka og þess látna má ekki hafa verið slitið fyrir andlátið þ.e. hjón eða sambúðarfólk þarf að hafa verið með sameiginleg fjármál við andlátið.

Er hægt að nýta skattkort látins maka?

Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Getur makalífeyrir fallið niður?

Ef makinn giftist aftur eða stofnar til sambúðar innan þess tíma sem hann/hún á rétt á makalífeyri fellur sá réttur niður.