Hvers vegna Lífeyrissjóður verzlunarmanna?

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er stór og öflugur sjóður með yfir 60 ára farsæla sögu að baki. Hér er gerð grein fyrir hvers vegna skynsamlegt er að velja LV sem lífeyrissjóð sinn.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er stór og öflugur sjóður með yfir 60 ára farsæla sögu að baki. Hér er gerð grein fyrir hvers vegna skynsamlegt er að velja LV sem lífeyrissjóð sinn.

Kjarasamningar, þar á meðal VR og fleiri félaga verslunar- og skrifstofufólks, kveða á um aðild launþega að sjóðnum. Margir eru óháðir kjarasamningum og hafa frjálst val um lífeyrissjóð. Hér á eftir eru upplýsingar sem geta auðveldað ákvörðun þeirra sem velja sér sjóð.

Staða sjóðsins er sterk. Í lok árs 2021 var hrein eign til greiðslu lífeyris 1.201 milljarðar króna. Tryggingafræðileg staða sjóðsins hefur verið jákvæð um árabil (tryggingafræðileg staða er mælikvarði á hve vel sjóðurinn getur staðið við lífeyrisskuldbindingar sínar).

Afkoma sjóðsins hefur verið góð á liðnum árum og ávöxtun eigna meðal þess besta sem íslenskir lífeyrissjóðir hafa náð. Langtímaávöxtun sjóðsins hefur verið góð, meðalraunávöxtun á ári undanfarin 20 ár, miðað við árslok 2021, er 5,5%.

Samtrygging

Samtryggingarform lífeyrissjóða veitir sjóðfélögum víðtæk lífeyrisréttindi og verðmæta tryggingarvernd við áföll.

LV er samtryggingarsjóður. Það þýðir að ævilangur lífeyrir frá sjóðnum er greiddur sjóðfélaganum alla ævi, eftir að hann byrjar lífeyristöku. Ævilangur lífeyrir er bundinn vísitölu neysluverðs og fylgir því verðlagi í landinu.

Lífeyrisréttindin eru að hluta erfanleg til eftirlifandi maka og ungra barna. Ef sjóðfélagi fellur frá er makalífeyrir greiddir til eftirlifandi maka, 60% af lífeyrisrétti sjóðfélaga í að lágmarki 3 ár eða þar til yngsta barn hefur náð 23 ára aldri. Barnalífeyrir er greiddur til 20 ára aldurs barns.

Örorkulífeyrir er miðaður við framreiknaðan lífeyrisrétt sjóðfélaga eins og hann héldi áfram að mynda réttindi til 65 ára aldurs. Þá fær hann greiddan örorkulífeyri til 67 ára aldurs, þegar ævilangur lífeyrir tekur við. Einnig er greiddur barnalífeyrir hafi sjóðfélaginn barn á framfæri sínu.

Séreign

Séreignardeild LV tekur við iðgjöldum í frjálsan valkvæðan viðbótarlífeyrissparnað. Séreign er mjög hagkvæmt sparnaðarform. Samkvæmt kjarasamningum eiga launþegar rétt á að leggja 2-4% launa sinna í frjálsan séreignarlífeyri og fá 2% mótframlag frá launagreiðanda. 

LV býður sjóðfélögum val um fjárfestingarleiðir fyrir séreign. Eignasamsetning leiðanna byggir á eignaflokkum sem gera má ráð fyrir að hafi mismikla vænta ávöxtun og áhættu. Markmið með mismunandi eignasamsetningu milli leiða er að mæta ólíkum þörfum sjóðfélaga svo sem aldri og áhættuþoli. Við val á fjárfestingarleið er því meðal annars ráðlagt að huga að því hve langt er í útgreiðslu, hver eignastaða sjóðfélagans er og hvert viðhorf sé til áhættu. 

Séreign er laus til útgreiðslu þegar sjóðfélaginn hefur náð 60 ára aldri og getur sjóðfélaginn valið hvort hann er greiddur með reglubundnum hætti yfir lengri tíma, t.d. mánaðarlega í tiltekinn árafjölda, eða sem eingreiðsla. Sjóðfélaginn velur einnig hvenær útgreiðsla hefst. Séreignarlífeyrir er erfanlegur að fullu eftir reglum erfðalaga.

Minnt skal á að allar lífeyrisgreiðslur eru skattskyldar og er því tekin staðgreiðsla af þeim við útborgun.

Tilgreind séreign

Í kjarasamningum aðildarfélaga ASÍ og SA árið 2016 var ákveðið að hækka í áföngum iðgjald í lífeyrissjóði, sem félagsmenn greiða í. Einungis mótframlag launagreiðenda hækkaði, en iðgjald launafólks er áfram óbreytt, 4%. 

Mótframlag launagreiðenda hefur hækkað til fulls, samkvæmt þessum samningum, og er nú 11,5% af launum, heildariðgjaldið fyrir hvern sjóðfélaga er þá 15,5%.

Hækkun mótframlagsins, 3,5% af launum, er sjóðfélaganum heimilt að ráðstafa í sérstaka séreign sem kallast „Tilgreind séreign.“ Ef sjóðfélaginn ákveður ekki að ráðstafa hækkuninni í Tilgreinda séreign fer öll hækkunin í samtryggingarsjóð og eykur þannig almenn lífeyris- og tryggingaréttindi hans.

Sjá nánar um tilgreinda séreign.

Reynsla og styrkur

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er einn elsti starfandi lífeyrissjóður landsins, stofnaður 1956. Hann stendur því á gömlum merg og innan hans er mikil reynsla og þekking saman komin. 

175 þúsund Íslendingar eiga meiri eða minni lífeyrisréttindi í sjóðnum. Á árinu 2021 greiddu 47.940 sjóðfélagar iðgjöld til sjóðsins, að meðaltali ríflega 35 þúsund manns á mánuði. 

Lífeyrisgreiðslur úr samtryggingardeild voru alls 21.965 milljónir króna. Þetta er að meðaltali um 1,8 milljarðar á mánuði. Lífeyrisþegar á árinu 2021 voru 21.530 talsins, 5,5% fleiri en árið áður, lífeyrisgreiðslur voru 22,6% hærri en árið áður.

Sjóðurinn er stærstur almennu lífeyrissjóðanna. Hrein eign til greiðslu lífeyris var í lok árs 2021 um 1.201 milljarðar króna í vel dreifðu eignasafni. Stærðinni fylgir hagkvæmni, m.a. má nefna að eignastýring er að stórum hluta unnin af starfsfólki sjóðsins (sérfræðingum á því sviði) í stað þess að vera aðkeypt þjónusta sem jafnan er dýrari. Rekstrarkostnaður sjóðsins er með þeim lægsta sem þekkist í sambærilegri starfsemi, eða 0,13% af eignum á árinu 2020. Það jafnast á við hagkvæmustu lífeyrissjóði í alþjóðlegum samanburði OECD.

Ítarefni

Hér á vefnum er að finna miklar og ítarlegar upplýsingar um sjóðinn og réttindi sjóðfélaga. Þar er einnig að finna lífeyrisreiknivél og Lífeyrisáætlun, sem er handhægt tæki sjóðfélaga til að kanna áunnin réttindi sín og framreikna þau miðað við gefnar forsendur.