Eignasamsetning

Eignir sjóðsins eru í vel áhættudreifðum söfnum hlutabréfa og skuldabréfa, innanlands og erlendis.

Verðbréfaeign sjóðsins að meðtöldu lausafé nam 862 milljörðum króna í árslok 2019 samanborið við 709 milljarða króna í árslok 2018. Skipting eignasafns má sjá í eftirfarandi kökuriti

Sundurliðun innlendra hlutabréfa

Vægi innlendra hlutabréfa í eignasafni sjóðsins í árslok 2019 nam 15,7% samanborið við 15,1% í árslok 2018. Nánari upptalningu á eign sjóðsins í einstökum hlutafélögum má sjá í skýringu 9 á bls. 74 og 75 í ársskýrslu sjóðsins

Sundurliðun innlendra skuldabréfa

Innlend skuldabréfaeign sjóðsins, að skuldabréfasjóðum og sjóðfélagalánum meðtöldum, nam 378 milljörðum króna í árslok 2019 samanborið við 344 milljarða árið áður. Innlend skuldabréf eru um 44% af eignum lífeyrissjóðsins. Lífeyrissjóðurinn hefur um langt árabil fjárfest í innlendum skuldabréfum og vega þar þyngst skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs ásamt veðskuldabréfum og öðrum fasteignatengdum verðbréfum. Helsta breyting á skuldabréfasafni sjóðsins árið 2019 var áframhaldandi hækkun hlutfalls lána til sjóðfélaga, en veitt voru ný sjóðfélagalán á árinu fyrir 47,5 milljarða króna en hrein útlán námu 27,2 milljörðum króna. Hlutfall sjóðfélagalána af innlendu skuldabréfasafni nemur 32% í árslok 2019 samanborið við 27% í árslok 2018.

Sundurliðun erlendra verðbréfa

Í árslok 2019 nam erlend verðbréfaeign sameignardeildar auk erlends lausafjár um 337 milljörðum króna samanborið við 245 milljarða í árslok 2018. Erlend verðbréfaeign sjóðsins er um 40% af heildareignum og hefur vaxið undanfarin ár í tengslum við losun fjármagnshafta og aukna áhættudreifingu í eignasafni sjóðsins. Stærsti hluti erlenda eignasafnsins er ávaxtaður í skráðum erlendum hlutabréfum, ýmist í sérgreindum söfnum (96 milljarðar króna) eða hlutabréfasjóðum (um 173 milljarðar) auk þess sem sjóðurinn á eignarhlut í Össuri hf. sem skráður er í dönsku kauphöllinni. Tæplega 27 milljarðar eru ávaxtaðir í framtakssjóðum (e. private equity) en slíkir sjóðir sérhæfa sig í fjárfestingu í óskráðum fyrirtækjum með það að markmiði að bæta rekstur og þar með virði þeirra. Þá á sjóðurinn einnig hlut í óskráðum innviða- og fasteignasjóðum fyrir um 6 milljarða króna.

Nánari sundurliðun á erlendri verðbréfaeign í árslok má sjá í skýringu 9 á bls. 76 og 77 í ársskýrslu sjóðsins